OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AGRESIVNÍ SLEVY S.R.O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní Agresivní slevy s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 06708561, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 287557 (dále jen „provozovatel“) a jinými osobami (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně poskytování propagačních služeb provozovatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.agresivnislevy.cz (dále jen „webová stránka“) při jejich podnikatelské činnosti.

1.2. Na webové stránce jsou uživatelům webové stránky zobrazovány produkty, zejména výrobky nabízené třetími osobami k prodeji, které splňují estetické nároky provozovatele. Statistiky související se zobrazováním produktů třetích osob na webové stránce jsou ukládány v rámci informačního systému provozovatele www.agresivnislevy.cz/admin (dále jen „informační systém“).

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden měsíc ode dne následujícího po dni přijetí výpovědi provozovatelem.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel provozovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány objednatelem za správné a objednatel za korektnost uvedených údajů nese zodpovědnost, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

2.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci provozovateli zašle provozovatel na adresu objednatele informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to například s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s provozovatelem.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky a informačního systému. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů, přistupovat k informacím z informačního systému a provádět změny nastavení služby (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.3. Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné. Každý objednatel (osoba) může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.5. Provozovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Smlouvou o poskytování služeb se objednatel zavazuje, že:

4.1.1. bude po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb provozovateli poskytovat informace o svých produktech za účelem jejich zobrazování na webové stránce, a to ve formě tzv. html feedu. Smluvní strany berou na vědomí, že podoba html feedu podle předchozí věty se může po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit;

4.1.2. bude platit provozovateli za zobrazování vybraných informací o produktech objednatele na webové stránce odměnu, a to v souladu s čl. 5 obchodních podmínek.

4.2. Smlouvou o poskytování služeb se provozovatel zavazuje,

4.2.1. že budou vybrané informace o produktech objednatele zobrazovány na webové stránce, a to s uvedením hypertextového odkazu na internetovou stránku objednatele, není-li stanoveno jinak;

4.2.2. že zpřístupní objednateli informace týkající se produktů objednatele zobrazovaných na webové stránce, a to v rozsahu evidovaném v informačním systému.

4.3. Aniž by došlo k zániku smlouvy o poskytování služeb, může objednatel pozastavit využívání služby, a to faktickým úkonem učiněným v rámci volby této možnosti na základě svého uživatelského účtu. Po dobu takového pozastavení využívání služby nebudou vybrané informace o produktech objednatele zobrazovány provozovatelem na webové stránce. Pozastavení využívání služby může objednatel zrušit faktickým úkonem učiněným v rámci svého uživatelského účtu nebo e-mailovým pokynem na adresu spoluprace@agresivnislevy.cz.

4.4. Objednatel bere na vědomí, že informace poskytnuté objednatelem provozovateli v rámci html feedu jsou provozovatelem zveřejňovány na webové stránce v té podobě, v jaké mu byly objednatelem poskytnuty. V případě, že jsou v rámci html feedu poskytnuty provozovateli chybné informace (cena zboží apod.), dojde provozovatelem ke zveřejnění těchto chybných informací na webové stránce. Provozovatel není povinen provádět preventivní ani následnou kontrolu informací poskytnutých mu objednatelem v rámci html feedu.

5. ODMĚNA PROVOZOVATELE

5.1. Za zobrazování předaných informací o produktech na webové stránce uhradí objednatel provozovateli odměnu za každé kliknutí uživatele na produkt objednatele zobrazovaný na webové stránce (dále jen „proklik“), a to ve výši stanovené v informačním systému. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2 obchodních podmínek.

5.2. Objednatel může v uživatelském účtu nastavit vyšší odměnu provozovatele za každý proklik, což může vést k vyšší návštěvnosti internetové stránky objednatele. V takovém případě náleží provozovateli za každý proklik odměna uvedená v informačním systému.

5.3. Skutečnosti rozhodné pro vznik práva provozovatele na odměnu jsou evidovány v informačním systému provozovatele. Po skončení každého kalendářního měsíce zašle provozovatel objednatelovi vyúčtování jeho odměny za předchozí kalendářní měsíc tak, jak bude tato odměna evidována v informačním systému.

5.4. Je-li tak vyžadováno provozovatelem, musí být odměna provozovatele dle smlouvy o poskytování služeb hrazena objednatelem ve formě předplatného (dále jen jako „kredit“), přičemž aktuální zůstatek předplatného je uváděn v informačním systému jako „výše kreditu“. Možnost čerpání služby objednatelem může být provozovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že nemusí být provozovatelem upozorňován na nedostatečnou výši kreditu. V případě nedostatečné výše kreditu dojde k přerušení zobrazování produktů objednatele na webové stránce.

5.5. Souhrnná odměna provozovatele je splatná měsíčně, přičemž může být:

5.5.1. odečítána z kreditu objednatele, nebo

5.5.2. splatná bezhotovostně na účet provozovatele do deseti dnů ode dne následujícím po dni vystavení faktury za předcházející kalendářní měsíc, pokud provozovatel nevyžaduje hrazení své odměny z kreditu objednatele.

5.6. Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby obdrží uživatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu či je provozovatel zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

5.6. Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby obdrží uživatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu či je provozovatel zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

5.7. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5.8. V případě bezhotovostní platby odměny provozovatele je závazek objednatele hradit odměnu provozovatele splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

5.9. V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele vzniká provozovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.10. V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

6. INFORMACE ZE SYSTÉMU GOOGLE ANALYTICS

6.1. Objednatel může prostřednictvím svého uživatelského účtu v informačním systému zapnout funkci „automatické řazení produktů dle konverzí“, čímž dojde ke zpřístupnění informací o návštěvnosti internetových stránek objednatele ze systému Google Analytics provozovateli (dále jen „informace o návštěvnosti“). Takto provedené nastavení může objednatel kdykoliv změnit a ukončit tak zpřístupňování informací o návštěvnosti provozovateli.

6.2. Provozovatel se zavazuje, že:

6.2.1. informace o návštěvnosti nebudou provozovatelem předávány třetím osobám;

6.2.2. informace o návštěvnosti budou provozovatelem využívány výhradně za účelem zefektivnění řazení produktů objednatele na webových stránkách, a to pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

6.2.3. informace o návštěvnosti budou provozovatelem zpracovávány pouze automaticky (strojově), přičemž provozovatel tak nebude provádět jejich manuální zpracování;

6.2.4. informace o návštěvnosti budou provozovateli zpřístupňovány maximálně po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.

7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout provozovateli licenci ke všem předaným informacím o produktech a jejich jednotlivým prvkům, tedy včetně všech fotografií produktů a dalších podkladů souvisejících s produkty, jež podléhají ochraně autorským právem či jiným právem k duševnímu vlastnictví (dále společně jen jako „zpřístupněné dílo“).

7.2. Objednatel tímto uděluje provozovateli oprávnění k výkonu práva zpřístupněná díla užít, a to za podmínek níže uvedených.

7.3. Licence ke zpřístupněným dílům je poskytována k užití sdělování zpřístupněného díla veřejnosti (zejména prostřednictvím internetu) bezúplatně, a to v neomezeném územním rozsahu. Zpřístupněné dílo může být provozovatelem využito v reklamě či v rámci jiné propagace, přičemž za tímto účelem může provozovatel poskytovat třetím osobám podlicence ke zpřístupněnému dílu. Licence ke zpřístupněnému dílu je poskytnuta na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a dále na dobu po skončení trvání smlouvy o poskytování služeb, a to za podmínky, že u zpřístupněného díla bude uveden hypertextový odkaz na internetovou stránku objednatele.

7.4. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne přístup k html feedu objednatele třetím osobám.

8. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

8.1. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

8.2. Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

8.3. Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele. Objednatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb u provozovatele, zejména na adrese jeho sídla.

9.2. Objednatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

9.3. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním měsíci před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním kalendářním měsíci před měsícem, kdy došlo ke vzniku skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

9.4. Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

10.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící provozovateli k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti dnem uzavření.

11.2. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně. Dle článku 4.3. lze službu kdykoliv pozastavit.

11.3. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

11.4. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či provozovatelem pro objednatele v rámci služby.

11.5. Po skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb vrátí provozovatel zbývající kredit objednateli, a to do třiceti dnů ode dne skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na elektronickou adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi provozovatelem a objednatelem se:

13.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

13.1.2. vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

13.2. Smluvní strany smluvily, že v případě právních sporů nebudou situaci po marném mimosoudním řešení řešit prostřednictvím rozhodčího řízení, ale prostřednictvím soudů České republiky.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 1.11.2018